7.3 Anlægsområder

Anlægsområder er områder, hvor der er planer eller idéer om, at noget skal, kan eller bør ligge inden for planperioden på 12 år. Det kan være et område, hvor der kan ligge en ny campingplads eller, hvor der reserveres et område til en ny vej eller et affaldsanlæg. Det vil sige, at et anlægsområde kan være mange ting – ét er dog sikkert: Der skal altid planlægges yderligere for området.

Slagelse Kommune vil med udpegning af anlægsområderne sikre muligheder for udbygning af infrastrukturen og tekniske anlæg samt skabe grundlag for udvikling inden for turisme.

7.3.1 Anlægsområder fremgår af kortbilag 7.3.

7.3.2 Anlægsområder er arealreservationer til fremtidige tekniske eller rekreative anlæg i det åbne land.

7.3.3 Der må ikke foretages investeringer eller ændringer i den hidtidige arealanvendelse på en sådan måde, at der kan opstå konflikt i forhold til den anvendelse, der er reserveret mulighed for.

7.3.4 Anlæg skal altid indpasses under hensyn til omgivelsernes karakter, og der kan stilles særlige krav til det enkelte anlægs placering og udformning.

Anlægsområder
Områderne er beliggende i landzone, og aktiviteten vil ske inden for anlægsområdet.

Der er i Slagelse Kommune udlagt følgende anlægsområder:

Affaldsanlæg:
Ad 8.1.2
Forlev Miljøanlæg kan udvides inden for det udpegede anlægsområde. Se retningslinje 8.1.2.

Vejanlæg:
Ad 10.5.2
Der udlægges et 200 m bredt anlægsområde for at sikre mulighed for etablering af omfartsvej nord om Slagelse. Se retningslinje 10.5.2.

Bredden på en mindre del af arealudlægget mod vest ved Kalundborgvej er reduceret og udgør her en bredde på 100 m.

Vejdirektoratet har inden for planperioden ingen aktuelle planer om at ombygge rundkørslen, hvorfor en kommunal nordlig omfartsvej skal planlægges tilsluttet i det eksisterende kommunevejsnet, som vist på det tilhørende arealreservationskort.

Ad. 10.5.3
Der udlægges et 200 m bredt anlægsområde for at sikre mulighed for etablering af omfartsvej øst og nord om Skælskør Nor. Se retningslinje 10.5.3.

Turisme - kysten:
Ad 11.2.5
Der udlægges et anlægsområde til etablering af campingplads ved Kobæk. En ny, moderne campingplads med hytter, mobile homes og diverse faciliteter og aktiviteter i tilknytning til Kobæk Strand kan på sigt løfte turismen i området og understøtte aktiviteter i Kobæk og Skælskør by. 

Vil du vide mere

Retsinformation