7.4 Sommerhusområder

I Slagelse Kommune er der omtrent 4.600 sommerhuse, hvoraf størstedelen er beliggende ved kysterne og på øerne. Der er både sommerhusområder, der blev etableret i starten af 1900-tallet, og områder der udbygges helt frem til i dag.

Områderne er meget forskellige, og det er muligt at finde arkitektoniske perler, enkle bygninger og helt nye, store sommerhuse, der kan bruges hele året.

Der er stadig plads til at bygge flere sommerhuse i de eksisterende sommerhusområder.

7.4.1 Sommerhusområder er udpeget og fremgår af kortbilag 7.4.

7.4.2 Der kan som udgangspunkt ikke udlægges nye arealer til sommerhusområder i kystnærhedszonen. Der kan dog udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale. Ved udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen skal der samtidig anvises hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, der kan tilbageføres, så eksisterende sommerhusområder byttes med nye svarende til forholdet 1:1. Udlæg af nye sommerhusområder kræver, at der udstedes et landsplandirektiv, som Slagelse Kommune er en del af.

7.4.3 Der kan ikke udlægges nye sommerhusområder inden for beskyttede naturområder efter naturbeskyttelsesloven eller inden for strandbeskyttelseslinjen. Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser.

7.4.4 Sommerhusområder er forbeholdt ferieboliger og anden rekreativ anvendelse og bebyggelse.

7.4.5 Der kan ikke etableres nye erhvervsvirksomheder i sommerhusområder med mindre dette sker i overensstemmelse med 7.4.6 eller 7.4.7. Etablering af servicefunktioner bør kun tillades, såfremt servicebetjeningen ikke med rimelighed kan ske fra et nærliggende bysamfund.

7.4.6 I sommerhusområder kan der på baggrund af en konkret vurdering, hvor der blandt andet tages stilling til infrastruktur, områdets kapacitet og offentlighedens adgang til kysten, etableres mindre virksomheder og tiltag, som er afhængig af en kystnær placering.

7.4.7 I sommerhusområderne S2, Stillinge Strand, og S9, Kobæk Strand, kan der på baggrund af en konkret vurdering, hvor der blandt andet tages stilling til infrastruktur, områdets kapacitet og offentligheds adgang til kysten, etableres mindre virksomheder og tiltag, som er afhængig af en kystnær placering eller som kan fremme fritids- og turistrelaterede aktiviteter.

7.4.8 I sommerhusområderne S2, Stillinge Strand, og S9, Kobæk Strand, kan der lokalplanlægges for kunst-, kultur- og turismeaktiviteter i tilknytning til hel- og fritidsboliger.

7.4.9 Ved udarbejdelse af lokalplaner i sommerhusområder skal der tages hensyn til planlægning i klimazonen, jf. tema 4.2 Klimatilpasning langs kysten, herunder forhold vedrørende oversvømmelse af kysten og tilbagerykning af naturen.

Sommerhusområderne i Slagelse Kommune udgør et areal på ca. 642 ha og rummer i alt ca. 4.600 sommerhuse/udstykninger.

Det vurderes, at der er ca. 195 ubebyggede sommerhusgrunde i kommunen. De fordeler sig primært i områderne Kongsmark Strand, Kelstrup og Næsby Strand. Desuden er der på Omø et udlæg til et sommerhusområde med plads til 42 sommerhusgrunde. Området er udlagt men ikke udstykket. Sommerhusområdet er udlagt via landsplandirektiv i 2010 og skal lokalplanlægges, før det kan udnyttes.

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde 2010

Der kan udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, såfremt det sker på baggrund af en omplacering og udbytning af eksisterende, ubebyggede sommerhusområder i kystnærhedszonen efter nærmere dialog med Staten. En omplacering og udlægning af sommerhusområder i kystnærhedszonen fastlægges ved landsplandirektiv. Slagelse Kommune vil i planperioden, såfremt der åbnes op for en ny ansøgningsrunde for udlægning af nye sommerhusområder, arbejde for at kunne udlægge nye sommerhusområder eller udvide eksisterende.

Der er, pr. august 2020, ca. 1.400 indbyggere, som anvender deres sommerhus som helårsbolig. Pensionister, der har ejet sommerhus i mere end 1 år, kan få personlig tilladelse til at bo i sommerhuset hele året.

Der kan etableres andre former for turismeaktiviteter i sommerhusområderne, så længe det er aktiviteter eller faciliteter, der ikke ændrer den samlede helhed af området, som er forbeholdt rekreativ og turismemæssig anvendelse. Her tænkes f.eks. hoteller og hotellejligheder.

Slagelse Kommune ønsker desuden at åbne op for projekter og tiltag i sommerhusområderne, som styrker offentlighedens adgang til kysten og som fremmer fritidsaktiviteter ved vandet.

Endvidere kan der etableres servicefunktioner i sommerhusområder, mens f.eks. detailhandel skal ses i sammenhæng med det øvrige lokalområdes forsyning af dagligvarer.

Ad 7.4.6
Slagelse har en kyststrækning på ca. 180 km. Store dele af den vestlige kyststrækning består af sommerhusområder. Vandet er derfor et aktiv, som mange drager nytte af. Slagelse Kommune ønsker at understøtte flere muligheder for aktiviteter på vandet. I en konkret vurdering af hvorvidt et givent projekt eller tiltag kan etableres i kommunens sommerhusområder, vil det blive taget i betragtning, hvorvidt det specifikke sommerhusområde har en tilstrækkelig rummelig og infrastrukturel kapacitet, og om det specifikke projekt eller tiltag styrker offentlighedens adgang til kysten og brugen af vandet som et aktiv.

Ad 7.4.7 – 7.4.9
Stillinge Strand og Kobæk Strand rummer i dag flere forskellige funktioner og aktiviteter, der udgør et turismemæssigt potentiale. Slagelse Kommune ønsker at styrke turismen og koncentrere udviklingen i de centre, hvor der vurderes at være potentiale og kapacitet. Kommuneplanen åbner derfor op for muligheden for etablering af mindre virksomheder og tiltag i Stillinge Strand og Kobæk Strand, der kan give mulighed for at udbygge de eksisterende servicefunktioner og turismeaktiviteter.

Redegørelse for sommerhusområder