9.4 Landskab

Landskabet i Slagelse Kommune er præget af de såkaldte morænelandskaber. Moræne er de mere eller mindre bakkede landskaber, isen efterlod efter sidste istid.

Landbruget præger store dele af landskabet med de dyrkede marker kombineret med natur, ådale, skov og en del gods- og hovedgårdslandskaber. Som noget helt særligt og værdifuldt findes landskabet mod dobbeltkysten mod syd, som er enestående, også i national sammenhæng.

Retningslinjetemaet ”Landskab” omfatter det åbne land i Slagelse Kommune. Købstæderne, de større byer og sommerhusområderne er ikke omfattet af udpegningen.

Landskabet er efter landskabskaraktermetoden blevet inddelt i 5 karakteristiske landskabstyper: Ådal, Småbakket landskab, Landbrugsflade, Kystforland og Øer. En uddybning af de enkelte landskabskarakterområder fremgår af baggrundsrapporten ”Landskabet i Slagelse Kommune” (2013). Her fremgår også det enkelte landskabskarakterområdes ”nøglekarakter”, som er en ganske kort opsummering af de hovedelementer, der beskriver det enkelte landskabskarakterområde.

9.4.1 Landskabstemaet fremgår af kortbilag 9.4.

Beskyttede områder (vandret skravering)
For alle beskyttede områder (ådal, småbakket landskab, landbrugsflade, kystforland og ø) gælder, at der som udgangspunkt ikke kan opføres bebyggelse og anlæg. Nødvendig bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik. Der kan kun tillades byggeri eller anlæg, såfremt det kan indpasses i landskabet og ikke væsentligt forringer de landskabelige værdier, herunder de karaktergivende landskabstræk og landskabsoplevelsen. For de beskyttede områder gælder, at oplevelsen af landskabet vil veje tungere end benyttelseshensyn.

Ådal (grøn)
9.4.2 I beskyttede ådale kan der ikke beplantes, opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Dog kan der gives tilladelse til byggeri eller installationer, der medvirker til at formidle områdets kvaliteter.

Småbakket landskab (orange)
9.4.3 I de beskyttede småbakkede landskaber kan der som udgangspunkt ikke beplantes, opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.

Landbrugsflade (rød)
9.4.4 På den beskyttede landbrugsflade kan der som udgangspunkt ikke beplantes. Nødvendige anlæg og bebyggelse skal etableres under hensyntagen til det omgivne landskab samt landbrugets udviklingsmuligheder og arronderingsforhold.

Kystforland (lys blå)
9.4.5 På det beskyttede kystforland kan der som udgangspunkt ikke beplantes, opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Dog kan der gives tilladelse til kystbeskyttelse i almenvellets interesse samt byggeri eller installationer, der medvirker til at formidle områdets kvaliteter. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.

Ø (blå)
9.4.6 På den beskyttede ø Sprogø kan der som udgangspunkt ikke beplantes, opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg. Nødvendig bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik. 

Områder der skal vedligeholdes (lodret skravering)
Ådal (grøn)
9.4.7 I ådale kan der ikke opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Dog kan der gives tilladelse til byggeri eller installationer, der medvirker til at formidle områdets kvaliteter. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.

9.4.8 Der kan etableres en sammenhængende beplantning i ådalen af klimahensyn, såfremt beplantningen tilpasses områdets nøglekarakter, ikke udvisker oplevelsen af ådalen samt ikke overskrider 5 - 8 m arbejdsbælte langs vandløb, jf. gældende regulativer.

Småbakket landskab (orange)
9.4.9 I de småbakkede landskaber kan der som udgangspunkt ikke beplantes, opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.

Landbrugsflade (rød)
9.4.10 På landbrugsflade kan der beplantes og etableres nødvendig bebyggelse og anlæg under hensyntagen til det omgivne landskab samt landbrugets udviklingsmuligheder og arronderingsforhold. Byggeri skal som udgangspunkt tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik. Landbrugsflade inden for udpegningen ”Større uforstyrrede landskaber” skal som udgangspunkt friholdes for større byggerier og tekniske anlæg.

Kystforland (lys blå)
9.4.11 På kystforland kan der ikke opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Dog kan der gives tilladelse til byggeri eller installationer, der medvirker til at formidle områdets kvaliteter. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabet. 

Områder der kan ændres (skrå skravering)
Småbakket landskab (orange), Landbrugsflade (rød), Kystforland (lys blå)
9.4.12 I visse dele af ”Småbakket landskab”, ”Landbrugsflade” og ”Kystforland”, der kan ændres, kan bebyggelse, etablering af tekniske anlæg, beplantning mm. etableres efter konkret vurdering på baggrund af områdets nøglekarakter. Landbrugsflade inden for udpegningen ”Større uforstyrrede landskaber” skal som udgangspunkt friholdes for større byggerier og tekniske anlæg.

Særlige forhold
9.4.13 Graveområderne udlagt i Regionens Råstofplan kan udgraves uanset tilstand og udpegning, når der er meddelt gravetilladelse. Efterbehandlingsplan skal sikre, at områdets nøglekarakter respekteres og genetableres.

Landskabet behandles i kommuneplanen ved anvendelse af landskabskaraktermetoden, som er en metodik inden for værdisætning af landskaber. Metodikken er et værktøj til at identificere og udpege landskabstyper, herunder værdifulde landskaber samt at fastlægge strategiske mål for landskabstypernes udvikling. Landskabskaraktermetoden giver overblik og viser, hvilke områder vi skal passe særligt på, og hvilke landskabstræk vi kan bygge videre på. Metoden afdækker landskabernes karakteristika og særlige oplevelsesmuligheder, desuden med deres tilstand og sårbarhed overfor ændringer.

På baggrund af feltarbejde og analyser af Slagelse Kommunes landskab ud fra landskabskaraktermetoden er landskabet blevet inddelt i 5 karakteristiske landskabstyper: Ådal, Småbakket landskab, Landbrugsflade, Kystforland og Øer. Hver landskabstype er desuden kategoriseret efter hvilket strategisk mål, der gælder for det pågældende område. Det strategiske mål er enten ”beskyt”, ”vedligehold” eller ”ændre”, hvor ”beskyt” er restriktiv. Afvejningen mellem benyttelse og beskyttelse er altid en konkret vurdering i den konkrete sag.

De beskyttede landskaber, uanset landskabstypen, skal betragtes som Slagelse Kommunes værdifulde landskaber. Særligt landskabstyperne Ådal og Kystforland fremhæves som værdifulde landskaber, hvor der generelt ikke kan opføres ny bebyggelse. Der kan dog gives tilladelse til byggeri eller installationer, der medvirker til at formidle områdets kvaliteter. Sigtet her kan eksempelvis være byggeri og installationer, der kan danne rammen om de særlige oplevelsesmuligheder, der er i området, herunder landskabelige oplevelsesmuligheder, men også installationer som kan bidrage til fortællingen om området.

Kortet til retningslinjerne består af to lag – et strategisk mål og en landskabstype. For at finde den retningslinje, som gælder for det enkelte område, skal man forholde sig til, hvilket et strategisk mål (skravering) og landskabstype (farve), der gælder for området.

Retningslinjerne er differentieret i forhold til den enkelte landskabstype, så der for hver enkelt landskabstype gælder forskellige retningslinjer alt efter hvilket strategisk mål, der er gældende.

Beskyttede områder
Landskabstyper med det strategiske mål ”beskyt” er restriktiv og knytter sig primært til ådale og kystforland, her er der ofte tale om områder, der er særligt karakteristiske. Afvejningen mellem benyttelse og beskyttelse er altid en konkret vurdering i den konkrete sag. Der kan inden for eksempelvis beskyttede ådale godt arbejdes med projekter, der understøtter etablering af mere natur, blot der tages hensyn til ådalens karakter.

Områder der skal vedligeholdes
Landskabstyper med det strategiske mål ”vedligehold” giver mulighed for ny bebyggelse under hensyntagen til det omgivende landskab og landbrugets udviklingsmuligheder. Købstæderne og hovedparten af de større byer og sommerhusområderne grænser op til landskabstypen Landbrugsflade med det strategiske mål ”vedligehold”, som ikke er restriktiv.

Områder der kan ændres
Landskabstyper med det strategiske mål ”ændre” er landskaber, der er vurderet karaktersvagt, hvor der ikke umiddelbart er en bærende landskabskarakter. I sådanne områder kan der foretages ændringer, herunder opføres ny bebyggelse, der medfører, at området får en anden landskabskarakter.

Slagelse Kommune vil med landskabsplanlægningen sikre, at planlægning i det åbne land styrkes, samt at der i øvrig sektorplanlægning gives mulighed for i højere grad at integrere landskabsinteresser.

Landskabsplanlægningen bidrager dermed til en forbedret sagsbehandling efter planloven og giver input til og kvalificerer øvrig planlægning i det åbne land. Herudover giver kortlægningen mulighed for, at landskabet kan tænkes ind i fremtidige kommunale planer og programmer.

Såfremt fremtidige kommunale planer og programmer fordrer justeringer i landskabsplanlægningen, skal dette ske ved anvendelse af landskabskaraktermetoden eller tilsvarende metode.

Landskabskortlægningen har bidraget til at kvalificere øvrige åbent land-temaer som skovrejsning, geologiske bevaringsværdier samt placering af større husdyrbrug.

Baggrundsrapport for udpegning af landskarakterer
Baggrundsrapport for udpegning af landskabskarakterer i Slagelse Kommune

Landskabet i Slagelse Kommune

Ad 9.4.13
Regionale råstofinteresser fremgår af Region Sjællands Råstofplan og kan ses her:

Råstofplanen